Testing of Modal Window | Close it

مقالات آموزشی

عیب یابی رم (Ram)

عیب یابی رم (Ram) شناسه های رم (Ram) معیوب ارور صفحه آبی که یکی از شایع ترین نشانه های ایراد در حافظه موقت است که البته این مساله می تواند عامل های دیگری نیز داشته باشد. هنگ کردن سیستم زمانی که از رم به صورت شدید کار کشیده می شود مثل اجرای بازیهای سه بعدی، کامپایل […]